Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ProEnergy
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzamy dane osób, które wypełniają formularzekontaktowe, ponieważ jest to niezbędne do kontaktu oraz przesyłania ofert,
  b. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analizy aktywności użytkownika na stronie internetowej,
  c. dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a. dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora,
  b. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  c. banki w zakresie realizacji płatności,
  d. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panemumowy,
  e. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy, zwyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.